Het bijzondere van onze aanpak is dat eerst afzonderlijk en vrijblijvend met de partijen wordt gesproken. Waarom? Partijen moeten vertrouwen hebben in de sportmediator en zelf beoordelen of mediation iets is. Ook wordt het conflict door de partijen toegelicht. De sportmediators kunnen zo beter overleggen welke aanpak van mediation de beste slagingskans heeft. De partijen besluiten vervolgens over de gekozen aanpak en leggen dat vast in de mediationovereenkomst. Hierin komen ook andere belangrijke voorwaarden aanbod als vrijwilligheid, vrijblijvendheid, vertrouwelijkheid, commitment, honoraria en verdeling kosten van mediation. Ook tekenen alle deelnemers een verklaring die waarborgt dat alles wat tijdens de mediation besproken wordt geheim blijft.

artikelaanpakIn gesprek
Zijn partijen het eens over de voorwaarden van mediation dan gaan de partijen onder begeleiding van de sportmediator met elkaar in gesprek. Worden de belangen in kaart gebracht en zodra helderheid hierover kan gesproken worden over toekomstige afspraken. De sportmediator laat alle belangen de revue passeren en bewaakt de afspraken die evenwichtig, realistisch en duurzaam moeten zijn. Indien nodig adviseert de sportmediator partijen om specialisten te laten controleren of de afspraken aan alle (wettelijke) voorwaarden voldoen.

Vastleggen
Zijn de partijen het eens, dan kunnen zij overgaan tot het opmaken en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Eventueel kan de overeenkomst notarieel worden vastgelegd, waarmee de afspraken ook rechtens afdwingbaar zijn (executoriale titel).

Kosten
De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium en eventueel overig te maken kosten. Het uurtarief is afhankelijk van het soort mediation en de werkzaamheden. De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. De kosten, wanneer dat van toepassing is, voor de huur van een locatie worden apart doorbelast. De Stichting Sportmediation beschikt over mediationruimten in Arnhem, Dordrecht en Driebergen. Deze staan gratis ter beschikking.

No cure no pay
Mediation mag niet op basis van 'no cure, no pay'. Het honorarium van een mediator is dus niet afhankelijk van het resultaat. Als dat wel zo zou zijn, dan kan dat zijn neutrale positie beïnvloeden, want dan heeft hij belang bij een bepaalde uitkomst.

Wie betaalt?
Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen inclusief de sportmediator houden zich daaraan.

Waarom is mediation beter?
• Mediation zorgt voor een oplossing voor beide partijen waarbij de relatie vebeterd of zelfs hersteld wordt.
• Partijen hebben samen maar één mediator nodig en niet allebei een advocaat.
• Het uurtarief van een mediator is beduidend lager dan dat van een advocaat.
• Mediation is snel. Vaak is het conflict binnen enkele weken opgelost.
• De gang naar een rechter of tucht- of beroepscommissie duurt lang en is kostbaar.
• De uitspraak van de rechter of tucht- of beroepscommissie stelt één der partijen veelal teleur.
Maar natuurlijk is het resultaat het belangrijkste argument om voor mediation te kiezen. U helpt samen een conflict de wereld uit en niet zelden blijkt de onderlinge relatie aanzienlijk verbeterd of zelfs helemaal hersteld.

Gratis met ons kennismaken?
Bel dan snel T 085 2017 886.